Regulamin - System sprzedaży biletów, oprogramowanie CAD
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

Regulamin

Regulamin vectorsoft.pl

 1. Właścicielem ” vectorsoft.pl” jest firma:

Vector Software Sp. z o.o., Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000222218, REGON: 015877208, NIP: 113-252-04-35

 1. Vectorsoft.pl jest platformą internetową, za pośrednictwem której użytkownicy mogą składać zamówienia na nabycie sprzętu, materiałów eksploatacyjnych oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla systemów CAD/CAM/CAE branży projektowej (software), jak również sprzętu komputerowego (hardware). Sklep internetowy dostępny jest wyłącznie dla przedsiębiorców i profesjonalistów (osób dokonujących zakupów w ramach prowadzonej działalności zawodowej) – sklep nie jest dostępny dla  konsumentów.
 2. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu „vectorsoft.pl” i wypełnić wskazany na stronie formularz zamówieniowy. Wypełnienie formularza i naciśnięcie przycisku „Zamawiam” jest równoznaczne ze złożeniem oferty (zamówienia).
 3. Składając zamówienie, Zamawiający akceptuje niniejszy regulamin, jak również wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.w celu realizacji zamówienia oraz przekazanie danych firmie kurierskiej i innym podmiotom, których udział jest niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku wybrania opcji „rejestracji” dane pozostaną w bazie danych użytkowników do momentu ich usunięcia.
 4. Składanie zamówień za pośrednictwem „vectorsoft.pl” wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa prawidłowo na najnowszych wersjach przeglądarek internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
 5. Informacje o towarach inne niż opisujące istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu znajdujące się na stronie internetowej „vectorsoft.pl” służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Złożenie zamówienia przez klienta następuje w systemie informatycznym i oznacza złożenie Spółce oferty  zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wskazanego w zamówieniu produktu. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu lub na koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania  przez Spółkę złożonego zamówienia. Jeżeli realizacja  zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta  wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O przyjęciu zamówienia do realizacji oraz złożenie składającemu zamówienie o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży przez VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz za cenę i w ilości określonej w Zamówieniu zostanie dokonane przez przesłanie kolejnego e-maila.
 7. Podstawowym sposobem płatności jest płatność za pobraniem. Na wniosek Zamawiającego, złożony w formie zaznaczenia odpowiedniej rubryki w formularzu zamówieniowym, akceptowalnymi formami płatności są również płatność kartą płatniczą oraz przelew. Przelew  lub płatność kartą należy dokonać po otrzymaniu e-maila z oświadczeniem Spółki o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. Zamówienia realizowane są w najkrótszym możliwym czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.). Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.). oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.
 9. Wraz z towarem Zamawiający otrzyma fakturę VAT.
 10. W wypadku gdy VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Spółka niezwłocznie emailem poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i strony uzgodnią zmianę zamówienia lub zwrot przedpłaty (jeśli została dokonana).
 11. VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.nie odbiera przesyłek zwrotnych dostarczanych „za pobraniem”.
 12. W pozostałym zakresie prawa i obowiązki stron umowy reguluje prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będą właściwe prawem sądy w Polsce. Do rozstrzygania sporów właściwy będzie Sąd w Warszawie.